avatar
Street-Food-Thailand
DPU-พ่อค้า-แม่ขาย คือระบบแปลภาษาเพื่อพ่อค้า-แม่ค้าไทย (Thai Street Vendors) เพื่อให้สามารถสื่อสารกับลูกค้าชาวต่างชาติให้ได้ผลดียิ่งขึ้น
Dialogflow LogoPowered by
mic